İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Büromuzun, İcra ve İflas hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:
  • Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  • Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istirdat davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  • İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin ve/veya bireylerin alacak ve borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetlerinin verilmesi.