Tebliğde yapılan değişikliğe göre; 28.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000,00 Türk Lirası altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 238.730,00 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyiz yolu açıktır. İtiraz ve temyiz kanun yollarına ilişkin parasal sınırların uygulanmasında, kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan parasal sınırlar dikkate alınacaktır. İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-9.htm linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

İş sözleşmesi devam eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti gibi iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı tazminat ve alacakların düzenlenen ihtiyari arabuluculuk tutanağı ile ödenmesine karar verilmesi çelişki oluşturmaktadır. Bu şekilde gerçekte bir fesih işlemi olmadığı halde yapılan ödemeler avans niteliği taşır; arabuluculuk tutanağının iptaline karar verilmelidir.

Alacaklı vekili, borçlunun pasif taşınmaz kayıtlarının sorgulanarak dosyaya kaydedilmesi talebinin icra müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine ilgili işlemin iptali talebiyle dava yoluna başvurmuştur. İlk derece mahkemesi, alacaklı vekilinin alacağın tahsiline yönelik araştırma- sorgulama işlemlerini icra müdürlükleri aracılığıyla talep edebileceği fakat borçluların pasif taşınmaz kayıtlarının tapu sicil müdürlüğünden inceleyerek temin edilebileceğinden şikayetin reddine karar vermiştir. Alacaklı vekili, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Bölge adliye mahkemesi, alacaklı vekilince borçlunun pasif…

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun Geçici 2. Maddesi’nde; icra takibine konu, takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında veya takip tutarı 2.000 Türk lirası üzerinde olsa bile 15.08.2022 tarihi itibariyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası altında olan alacaklarda, alacaklıların alacaklarından vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların VUK kapsamında değersiz…

18.01.2022 tarihli Resmi Gazete ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:546) yayımlanmıştır. Tebliğ ile, Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden Tebliğ’in ekinde yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/6731 E., 2022/8532 K. Sayılı 29.06.2021 tarihli kararı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuş olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitesi hakkında toplanan uyuşmazlıkta Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayalı olarak karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Davacı, davalının Yüksek Öğretim Kurumuna tezsiz yüksek lisans eğitimi için erken dönemde başvurarak kayıt…

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11.01.2023 tarihli ve 32070 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikte noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup bu doğrultuda sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin başvurular yalnızca E-Devlet uygulaması aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği üzerinden yapılacaktır. Yönetmeliğe aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230111-12.htm 

Başvurucu, bel ağrısı şikâyeti ile başvurduğu devlet hastanesinde kas gevşetici iğne ile yapılan müdahale sonucu topallayarak yürümeye başlaması nedeniyle maddi ve manevi zararının tazmini talepleriyle başvurduğu İdari Kurumlardan yanıt alamaması, akabinde idare mahkemesinde açtığı davasında ATK Raporunda idareye kusur atfedilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlalinin tespit edilmesi ile tazminat talebinde bulunmuştur. AYM; Mahkemenin dayandığı ATK raporunda başvurucu ile ilgili olmayan hususlar bulunması dolayısıyla raporun güvenilirliği olmadığı, rapor…

Anayasa Mahkemesi 2018/19950 Başvuru Numaralı 13/9/2022 Tarihli karar Anayasa Mahkemesi 2018/19950 Başvuru Numaralı 13/9/2022 Tarihli kararı ile başvurucunun, vekalet ücretinin tahsili için kendisine dava açan avukata cevap dilekçesinde“…bir avukatlık hizmeti sunmaktan daha çok adeta bir dolandırıcılık faaliyeti yürütmektedir.” İfadelerinin hakaret sayılarak cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Kamu Yararı Kararı Alınmadan Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Haklarının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi 2019/1255 Başvuru Numaralı 10.11.2022 Tarihli Kararı ile başvurucunun taşınmazlarıyla ilgili olarak kamu yararı kararı veya uygulama imar planı olmadan kamulaştırma yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının, kamu yararının bulunup bulunmadığının yargısal mercilere denetlettirilememesi nedeniyle de etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının tespitine ilişkin tebliğ 31.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde %9,75 (Eski Oran: %14,75), avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde %10,75 (Eski Oran: %15,75 ) olarak tespit edilmiştir.

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari İndirim Tutarı Hakkında Tebliğ 02.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  TTK’nın 1530. maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranı yıllık %11,75 (Eski Oran: Yıllık %17,25 ) alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 800,00…