ESER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARIN DEVRİ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser; sahibinin özelliklerini taşıyan ve bilim ve edebiyat, musıki, güzel sanatlar ya da sinema eserleri olarak sayılan her türlü düşünce ve sanat ürünüdür. Bu halde fikri bir ürünün eser olarak korunabilmesi için hem objektif unsur olan sayılan eser türlerinden birine dâhil olma, hem de subjektif unsur olan sahibinin özelliklerini taşıma şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir. Fikrî bir ürün, ancak…

İKALE SÖZLEŞMESİ İLE ÖDENEN İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ Kural olarak, ihbar tazminatı vergiden muaf olmayıp gelir vergisine tabidir. Bu doğrultuda, 27/03/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun’un[1] 7. Maddesi ile “hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” ücret sayılmıştır. Dolayısıyla ikale sözleşmesi altında ödenen ihbar tazminatları da…

          Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik 24.06.2020 tarihinde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilmiştir. Yapılan işbu değişiklikler ile; Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının aşağıda yer alan durumların bulunması halinde rekabeti bozması sebebiyle yasaklanan faaliyetlerden istisna tutulması daha önce Rekabet Kurul’unun kararına tabi iken yapılan değişiklikle doğrudan muafiyet kapsamına alınmıştır. Söz konusu durumlar;Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme-iyileşme veya ekonomik -teknik gelişmenin sağlanması,Tüketicinin yarar…

Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kontrolü Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen tebliğde[1] değişiklik[2] yapılmıştır. İlk olarak tebliğin dördüncü maddesine “yönetim kontrolü” tanımı eklenmiştir. Buna göre; halka açık ortaklığın yüzde ellisinden fazlasına, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olan, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel…

Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Dağıtımı Sınırlamasının Uygulanması 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ[1] ile Türk Ticaret Kanunu’na getirilen Geçici 13. Madde’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler,Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan…

Kağıt Fatura Düzenlenmesi Ve E-Fatura Zorunluluğunun İhlali Danıştay 9. Daire Başkanlığınca, elektronik fatura düzenleme zorunluluğu bulunan kişilerin kağıt fatura düzenlemesi halinde, salt bu nedenle ceza verilemeyeceği yönünde karar[1] verildi. Anılan kararda, “faturanın verilmemesi, alınmaması veya gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi” halinde uygulanacak cezanın amacının vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakılmasının önüne geçilmesi olduğu tespitine yer verilerek; e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunan kişilerin kağıt fatura düzenlemesi halinde, vergiyi doğuran işlem kayıt…

Dernek, Vakıf ve Sendikaların Sicile Kayıt Yükümlülüğü İstisnaları Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), verdiği karar[1] ile Kurul, dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisnalarında değişiklikler yapmıştır. Yapılan işbu değişiklikler ile: Dernek, vakıf ve sendikaların istisna kapsamına girebilmeleri için Türkiye’de yerleşik olmaları şartı getirilmiştir. “5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş dernekler, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflar ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalar”…

Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlem Ve Uygulamalar 07.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik[1] uyarınca, bankalarca gerçekleştirilen aşağıdaki fiiller, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar olarak kabul edilmiştir: Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya döviz kuru ve faizin anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayabilecek işlemler; Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle,…

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE SÜRELERİN UZATILMASI 02.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile daha önce 30.04.2020 tarihine kadar sürelerin durdurulmasına ilişkin belirlenen süreler 15.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılarak durdurulmuştur. İlgili değişiklik uyarınca; Tüketici hakem heyeti toplantılarının gerçekleştirilmesi 10.04.2020 tarihinden, Tüketici Hakem Heyeti’nin ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyeceği bilgi ve belgelerin sunulmasına ilişkin olarak tebliğ tarihinden itibaren verilen 30 günlük süre,…

Piyasayı Ve Tüketiciyi Korumaya Yönelik Getirilen Değişiklikler 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun[1] ile piyasayı ve tüketiciyi korumak için Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na[2]  getirilen değişiklikler uyarınca; Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, yukarıda…

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan, 7244 sayılı kanun[1] ile 6741 sayılı Kanun’da[2] (“Kanun”) birtakım değişikliklere gidilmiştir. Yapılan işbu değişiklikler uyarınca; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ni (“Şirket”), Şirket tarafından kurulacak diğer şirketleri ve tüm bu şirketlerin yıllık mali tabloları ile faaliyetlerini denetlemek adına bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılacak denetim sonucu hazırlanacak rapor her yıl “haziran” ayı yerine artık “ağustos” ayına…

İş Hukuku Mevzuatında Yapılan Önemli Değişiklikler Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün ülkemizde de yayılması sebebiyle birçok tedbir ve önlemin alınması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda 7244 Sayılı Kanun[1] 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kanun kapsamında İş Hukuku mevzuatında kısa çalışma, ücretsiz izin, fesih ve işçiye nakdi ücret desteği sağlanması gibi hususlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği üzere daha önce 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik…