Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Turhan Law (“Turhan Law”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve korunmasına önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, sizlere kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

Aşağıda belirtilen her faaliyet grubu için, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını, sebeplerini ve yöntemlerini bulabilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşlememizin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Turhan Law, sözleşme metinlerinin hazırlanması ve denetlenmesi gibi önleyici hukuk hizmetlerinden uzlaşma, tahkim veya dava yoluyla uyuşmazlıkların giderilmesine kadar uzanan hukuki süreçlerin her aşamasında müvekkillerine yol göstermekte ve tüm bu süreçler boyunca müvekkillerine zaman ve maliyet açısından efektif çözümler sunmaktadır.

İnternet sitemize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler ve bulunduğunuz talepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir:
 • Ad, soy ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve iletişim bilgileri,
 • Haber bültenimizden faydalanmak için ve iş başvurularınız esnasında sağladığınız kayıt verileri,
 • İş başvurularınız esnasında tarafınızca sağlanan sertifika ve belgeler üzerinde yer alan kişisel verileriniz,
 • Tarafımıza ileteceğiniz özgeçmişinizde bulunması halinde sağlık bilgileriniz, dernek veya vakıf üyeliklerine ilişkin verileriniz gibi iş başvurusu kapsamında tarafımıza ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Turhan Law’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretleriniz esnasında görsel ve işitsel verileriniz,
 • IP bilgileri ve sitemizin kullanımı ile ilgili olan diğer verileriniz

Sayılan kişisel verileriniz:
 • Turhan Law’un iş faaliyetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bültenimizden faydalanmanızın sağlanması,
 • İş başvurularınızın değerlendirilebilmesi ve gelecekte mevcut olacak pozisyonlar ile ilgili tarafınızın bilgilendirilmesi,
 • Turhan Law’un güvenliğinin sağlanması,
 • Turhan Law üzerinde doğan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tarafımıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurularının değerlendirilmesi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2.(c) ve (f) fıkraları gereği, bültenimizden haberdar olma talebiniz sebebiyle 5/2(c) ve (f) fıkraları gereği ve Turhan Law’un hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gereği olarak 5/2(ç) fıkrası uyarınca işlenmektedir.

Yukarıda açıklanan kişisel verilerinizin, ileride şirketimiz nezdinde açılabilecek pozisyonlarda kullanılabilmesi için şirket veri tabanında ve/veya fiziksel arşivlerde saklanmasını talep etmeniz halinde, tarafımıza aksi yönde talebinizi ulaştırana kadar özgeçmişleriniz saklanacaktır.

Bahsi geçen özel nitelikli verileriniz, açık rızanız kapsamında işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen verileriniz, açıklanan işleme amaçlarının çerçevesi içerisinde kalmak kaydı ile, sayılan amaçların yerine getirilmesi adına gerekli olması halinde Turhan Law’un iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, mevzuat gereği yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, ilgili makamlar ile tarafımızca işlenen kişisel verilerinizin paylaşımı gerçekleştirilebilir.

3. Veri İlgilisi Sıfatı Sebebiyle Mevzuattan Doğan Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, Veri Sorumlusu sıfatı ile Turhan Law’a başvurma hakkınız bulunmaktadır:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak ofis adresimiz olan İnönü Cad. No:48, K:3, D:6, 34437, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya turhan@turhanlaw.com e-mail adresine, e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.