Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik

24.06.2020 tarihinde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilmiştir. Yapılan işbu değişiklikler ile;

 • Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının aşağıda yer alan durumların bulunması halinde rekabeti bozması sebebiyle yasaklanan faaliyetlerden istisna tutulması daha önce Rekabet Kurul’unun kararına tabi iken yapılan değişiklikle doğrudan muafiyet kapsamına alınmıştır. Söz konusu durumlar;
  • Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme-iyileşme veya ekonomik -teknik gelişmenin sağlanması,
  • Tüketicinin yarar sağlaması,
  • İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
  •  Rekabetin gelişme/iyileşme veya ekonomik/teknik gelişme ve tüketici yararının sağlanması için zorunlu olandan fazla sınırlanmamasıdır.
 • Ayrıca, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin, rekabeti bozduğu için yasaklanan faaliyetler kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararının istisna kapsamında olduğunun tespiti için Rekabet Kurul’una başvurabileceği yeni değişiklik ile düzenlenmiştir.
 • Birleşme devralmalarda hukuka aykırı ve yasak olan durumlardan bir veya birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratması ya da hâkim durumunu güçlendirerek ülkenin tamamı veya bir kısmında rekabeti azaltılması durumu; başta hâkim durumun yaratılması ya da var olan hâkim durumun güçlendirilerek ülkenin tamamı veya bir kısmında etkin rekabetin azaltılması olarak revize edilmiştir.
 • Rekabet Kurulu’nun rekabeti bozması sebebiyle yasaklanan faaliyetleri, hakim durumun kötüye kullanıldığı durumları veya birleşme ve devralmalarda yasaklanan durumları tespit etmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine kararını bildirir. Kararında aşağıdaki hususlar yer alır;
  • Rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışlar
  • Teşebbüslerin (i) belirli faaliyetlerini veya (ii) ortaklık paylarını ya da (iii) mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirler
 • Davranışsal ve yapısal tedbirlere ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.
  • davranışsal ve yapısal tedbirlerin ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olması
  • yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacağı
  • davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verileceği
 • Rekabet Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yerinde inceleme yapması halinde teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin; defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebileceği, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabileceği düzenlenmiştir.
 • Rekabet Kurulu, önaraştırma raporunun kendisine ulaşmasını takiben vereceği karar ile, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilir. Ancak;
 • pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti,
  • bölge veya müşteri paylaşımı ve
  • arz miktarının kısıtlanması

gibi açık ve ağır ihlallerin bulunması durumunda soruşturma yapılmasına karar verilecektir.

 • Önaraştırma veya soruşturma sürecinde bundan böyle ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince Rekabet Kurulu’na, rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik bir taahhüt sunulabilecektir. Taahhütler sonrasında Rekabet Kurulu taahhütler ile birlikte rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Ancak;
  • rakipler arasında fiyat tespiti,
  • bölge veya müşteri paylaşımı ya da
  • arz miktarının kısıtlanması

gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecektir.

 • Rekabet Kurulu, taahhüt sonrası verdiği karar sonrasında;
  • Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması,
  • İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,
  • Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması

gibi hallerin bulunması durumunda yeniden soruşturma açılabilecektir.

 • Değişiklik uyarınca Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir. Getirilen işbu uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir.

KategoriRekabet Hukuku
DOA Digital