Alacaklı vekili, borçlunun pasif taşınmaz kayıtlarının sorgulanarak dosyaya kaydedilmesi talebinin icra müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine ilgili işlemin iptali talebiyle dava yoluna başvurmuştur.

İlk derece mahkemesi, alacaklı vekilinin alacağın tahsiline yönelik araştırma- sorgulama işlemlerini icra müdürlükleri aracılığıyla talep edebileceği fakat borçluların pasif taşınmaz kayıtlarının tapu sicil müdürlüğünden inceleyerek temin edilebileceğinden şikayetin reddine karar vermiştir.

Alacaklı vekili, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Bölge adliye mahkemesi, alacaklı vekilince borçlunun pasif taşınmaz kaydının sorgulanması durumunda ulaşılacak bilgiler arasında mevcut malike ait bilgilerin de yer almasının kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.

İşbu karara karşı alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. Temyizen incelenen karar usul ve kanuna uygun bulunarak onanmıştır.