Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/6731 E., 2022/8532 K. Sayılı 29.06.2021 tarihli kararı

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuş olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitesi hakkında toplanan uyuşmazlıkta Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayalı olarak karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

Davacı, davalının Yüksek Öğretim Kurumuna tezsiz yüksek lisans eğitimi için erken dönemde başvurarak kayıt olduğu, 9.258,38 TL eğitim ücreti ödediği, eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra kaydını sildirmeyi ve ödediği ücretin iadesini talep ettiğini, davacı tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak ücret iadesi yapılmadığı için davalının başvurduğu tüketici hakem heyetinden davacı aleyhine verilen kararın iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ‘‘Ücret iadesi’’ başlıklı 56/3-a bendi uyarınca yarıyıl eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra davalının ücret iadesi talebinde bulunması nedeniyle %10 kesintinin davacıya iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar üzerine Adalet Bakanlığı, uyuşmazlığın davacı üniversite hakkında Yükseköğretim Kanunu gereği değerlendirme yapılması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayalı olarak karar verilmesinde toplandığı gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.

Sonuç olarak; davacı üniversitenin Yüksek Öğretim Kanununa tabi kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitesi olduğu gözetilerek, Yüksek Öğretim Kanunu gereği değerlendirme yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçeleriyle kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.

CategoryGenel