01.11.2023 Resmî Gazetede Yayımlanan Tebliğdeki Değişiklikler Hk.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında tebliğ 01.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğe göre;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak yıllık yüzde 30,75 iskonto faiz oranı yüzde 35,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak yıllık yüzde 31,75 faiz oranı ise yüzde 36,75

olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oranlar tebliğin yayımı tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231101-3.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.