18.01.2022 tarihli Resmi Gazete ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:546) yayımlanmıştır.

Tebliğ ile, Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden Tebliğ’in ekinde yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimlerin, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edileceği, bu sebeple söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte; şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydının yapılmasının yeterli olduğu ve vergi dairesine bir bildirimde bulunulmayacağı ve vergi dairelerine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanun’un 168. Maddesi’nde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacağı düzenlenmiştir.”