9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun Geçici 2. Maddesi’nde; icra takibine konu, takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında veya takip tutarı 2.000 Türk lirası üzerinde olsa bile 15.08.2022 tarihi itibariyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası altında olan alacaklarda, alacaklıların alacaklarından vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların VUK kapsamında değersiz alacak olacağı, ayrıca alacaklarından feragat etmeleri halinde hazine payı ödemekle mükellef işletmelerin takip tutarının %18’ini, evrensel hizmet katkı yapı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmelerin ise takip tutarının %1i’ini ödeyecekleri katkı payından mahsup edecekleri düzenlenmiştir. Bugün tarihli Resmi Gazete’de söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ’de icra dairelerinde takip edilen dosyalarda alacaklının feragat talebi göndereceği, icra müdürü tarafından 2.000-TL sınır dikkate alınarak bu talebin kabul veya reddedileceği, kabul halinde Kanunun Geçici 2. Maddesi’ne göre feragat nedeniyle kapatıldığına dair bir belge düzenleyeceği belirtilmiştir. Ayrıca tebliğin yayımlanmasından itibaren bir hafta içinde UYAP sisteminde gerekli ekranların oluşturulacağı düzenlenmiştir.